Organizator:

10 maja 2021, godz. 9.00 - 13.00

Rośliny inwazyjne, niebezpieczne

i niepożądane

webinarium

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Partnerzy wydarzenia:

Komitet Biologii Organizmalnej

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

 • Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów z terenów zieleni
 • Technologie i instalacje do kompostowania odpadów - jak to wygląda w praktyce?
 • System odbioru odpadów zielonych w systemie odbioru odpadów komunalnych
 • Kiedy i jak można stosować nawozy organiczne wytwarzane z odpadów zielonych?
 • Rozwiązania wspierające pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni
 • Rozwiązania wspierające zagospodarowanie odpadów z terenów zieleni

..to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium, które odbędzie się już 30 marca 2021.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Do udziału w webinarium zapraszamy:

Pracowników Zarządów Zieleni i ogrodników miejskich; Pracowników samorządowych; Decydentów w jednostkach oświatowych, Architektów krajobrazu; Projektantów; Inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich; Pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

Webinarium, można obejrzeć, niezależnie od sytuacji bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia, ale z możliwością komunikacji na czacie. Wiedza dostępna jest dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Ilość miejsc ograniczona.

Zastrzegamy możliwość zakończenia rejestracji po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

W programie webinarium m.in.:

Podstawy prawne dotyczące postępowania z roślinami inwazyjnymi (prawo krajowe i UE).

opis prelekcji


Inwazyjne gatunki roślin w Polsce – okiem naukowca i praktyka

Wykład będzie poświęcony przybliżeniu podstawowej terminologii i definicji z zakresu inwazji biologicznych oraz odpowiedzi na pytania:

 • Jaki udział mają rośliny obcego pochodzenia we florze kraju?
 • Skąd wzięły się w naszym otoczeniu?
 • Jaki jest ich wpływ na środowisko przyrodnicze, gospodarkę oraz zdrowie ludzi i zwierząt?
 • Jakie mamy możliwości ograniczania ich rozprzestrzeniania się?

Ekologiczne zwalczanie chwastów za pomocą gorącej wody

Rafał Szulwic

W obszarach komunalnych, jak również wszędzie tam, gdzie stosowanie herbicydów jest zabronione lub niepożądane, optymalnym rozwiązaniem i bardzo konkurencyjnym ekonomicznie jest zwalczanie chwastów gorącą wodą. Urządzenia BioMant Aqua niszczą strukturę komórkową oraz nasiona chwastów wodą o temp. 99,5 °C. Dodatkowym atutem urządzeń BioMant Aqua jest możliwość dezynfekcji termicznej powierzchni. Między innymi tego rodzaju rozwiązaniom przyjrzymy się podczas webinarium bliżej.


Obce gatunki roślin w miastach - co różni je od gatunków rodzimych?

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jaką część flory miast mogą stanowić gatunki obce oraz skąd się biorą. Analizując obszary pochodzeń i sposoby introdukcji oraz cechy historii życia obcych gatunków roślin w miastach dowiemy się, czy mają one jakąś tajną broń czy po prostu są podobne do gatunków rodzimych oraz dlatego osiągają sukces. Uczestnicy dowiedzą się również tego, skąd to wiemy oraz w jaki sposób możemy śledzić gatunki obce w miastach.


Występowanie inwazyjnych taksonów drzew i krzewów obcego pochodzenia w warunkach dużych aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Wrocławia

Wykład poświęcony będzie gatunkom inwazyjnych drzew i krzewów obcego pochodzenia, rosnących i rozprzestrzeniających się w dużych miastach z uwzględnieniem Wrocławia.

Omówione zostaną zagadnienia struktury populacji obcych gatunków drzew i krzewów w warunkach dużej aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem miejskiej wyspy ciepła oraz wpływu użytkowania obszaru miejskiego na populację inwazyjnych gatunków.


Inwazyjne kaukaskie barszcze (Heracleum Sosnowskyi i Heracleum mantegazzianum) w miastach

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) są inwazyjnymi gatunkami obcymi, które wbrew pozorom stanowią problem nie tylko terenów wiejskich, ale także miast. Ponieważ niewiele osób spodziewa się ich obecności w aglomeracjach, te toksyczne rośliny stanowią tu duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt domowych. Stanowią także wyzwanie dla zarządców zieleni, którzy często zderzają się z koniecznością zaplanowania ich zwalczania.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe zagadnienia, jakie wiążą się z zarządzaniem inwazją kaukaskich barszczy na terenach miejskich.


Inne rośliny niepożądane - możliwości i metody ich zwalczania.


Odpowiedzi na pytania uczestników


Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Webinarium - krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Koszt udziału w webinarium

49 zł netto/osobę + VAT

60,27 zł brutto

* dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników parków, szkół i uczelni

(podaj służbowy adres e-mail i zaznacz odpowiednie pole w formularzu zapisu)

69 zł netto/osobę + VAT

84,87 zł brutto

Cena "first minute"
Zgłoszenia wysłane do 09.11.2020 włącznie:

Zgłoszenia wysłane od 10.11.2020:

bezpłatnie*

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 69 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji uprawnionej do bezpłatnego udziału zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w dniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres m.lukaszewicz@abys.pl)

do dnia 7 maja do godziny 12:00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.

"

Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła również roczne studia z zakresu podatków i skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Wieloletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, członek rad nadzorczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu budowlanych procesów inwestycyjnych dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Doradza na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych.

Wykładowca podczas szkoleń i warsztatów w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej.

Specjalizacje:

- zamówienia publiczne,

- inwestycje infrastrukturalne,

- ieruchomości i proces budowlany,

- ochrona środowiska i gospodarka odpadami,

- samorząd terytorialny

Rita Świętek


Radca prawny,

Wspólnik w Kancelarii

Głowacki i Wspólnicy

Prof. dr hab. Barbara Tokarska - Guzik


Profesor nauk biologicznych, profesor w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lider Zespołu Botaniki i Ochrony Przyrody.

Od wielu lat prowadzi badania mieszczące się w nurcie zainteresowań geografii roślin, w tym głównie problematyki synantropizacji szaty roślinnej oraz ochrony różnorodności biologicznej. Badania obejmują następujące zagadnienia: • biologia, ekologia, chorologia oraz zmienność genetyczna populacji roślin obcego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych;
 • monitoring rozprzestrzeniania się, dynamika populacji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia i ocena zagrożenia rodzimej różnorodności biologicznej;
 • fitogeografia, w tym chorologia i zasoby rzadkich i chronionych roślin naczyniowych
 • wpływ antropopresji na przemiany szaty roślinnej (dynamika, tempo, skala procesu);
 • flora roślin naczyniowych siedlisk miejskich i poprzemysłowych (zróżnicowanie, tendencje dynamiczne, możliwości ochrony);
 • kartografia florystyczna, przestrzenne bazy danych przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Śląskiej i regionów przyległych oraz Karpat i ich przedpola);
 • zastosowania metod fitoindykacji oraz teledetekcji w monitoringu środowiska oraz waloryzacji przyrodniczej.

Jest autorką/współautorką ponad 160 publikacji naukowych oraz ponad 40 popularno-naukowych.

Dr Marcin K. Dyderski


Adiunkt w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Adiunkt w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk - prowadzi badania naukowe z zakresu biologii i ekologii roślin drzewiastych.


- Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim przyczyny i skutki inwazji biologicznych, a także różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów leśnych. Prowadzone przeze mnie badania analizują wpływ działalności człowieka na drzewa i krzewy, a także na roślinność, biorąc pod uwagę różne aspekty antropopresji takie jak urbanizacja, zmiany klimatu i zagospodarowania terenu, gospodarka leśna, odwadnianie torfowisk czy regulacja rzek - mówi o sobie dr Marcin K. Dyderski.


Zajmuje się także określaniem bilansu magazynowania dwutlenku węgla w ekosystemach leśnych oraz analizą danych o różnorodności biologicznej za pomocą uczenia maszynowego. Jest autorem 84 publikacji naukowych, w tym 64 indeksowanych w bazie Web of Science. Z dorobkiem naukowym dr Dyderskiego można zapoznać się na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Dyderski

Dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski,

prof. nadzw.

W 1998 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo – Technologiczny o specjalizacji „Kształtowanie terenów zieleni”.

W 2004 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Rozmieszczenie, ekologia i fenologia bożodrzewu gruczołowatego (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle we Wrocławiu” napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Mieczysława Czekalskiego.

Pracuje w Katedrze Ogrodnictwa, Zakładzie Roślin Ozdobnych i Dendrologii, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na stanowisku profesora, gdzie jestem wykładowcą dendrologii, szkółkarstwa ozdobnego oraz przedmiotów z zakresu roślin ozdobnych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ekologii roślin drzewiastych w środowisku miejskim szczególnie problematyki wpływu miejskiej wyspy ciepła i rodzaju zabudowy dużych aglomeracji miejskich na rośliny drzewiaste. Zajmuje się również badaniami z pielęgnacji, rozmnażania i doboru drzew i krzewów ozdobnych dla środowiska miejskiego, wykorzystaniu krzewów i drzew ozdobnoużytkowych do celów prozdrowotnych w tworzeniu żywności funkcjonalnej i prozdrowotnej.


- Jestem przewodniczącym zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oddziału Dolnośląskiego, skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oddział we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk oraz Federacji Arborystów Polskich. Jako Zapalony kajakarz przepłynął w całości liczne rzeki polskie. Moje hobby to szkółka roślin ozdobnych, kolekcjonowanie roślin i ich uprawa w ogrodzie - mówi o sobie prof. Przemysław Bąbelewski.


Zajmuje się popularyzatorstwem wiedzy ogrodniczej, prowadzi liczne wykłady, jest autorem prac naukowych popularnonaukowych i popularnych z zakresu uprawy i ekologii roślin ogrodniczych

Izabela Sachajdakiewicz

Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl

Tematem kaukaskich barszczy w Polsce zajmuje się od 2003 r., kiedy zetknęła się z zagadnieniem inwazyjnych gatunków obcych i połknęła bakcyla. Od tego czasu bada rozmieszczenie tych gatunków w Polsce, aktywnie poszukując tak miejsc ich występowania, jak i sposobów na efektywne zarządzanie ich inwazją.


Inicjatorka akcji Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego, na podstawie którego powstała internetowa mapa stanowisk barszczy. Współautorka opracowanych na zlecenie GDOŚ „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski”, a także licznych opracowań naukowych oraz praktycznych, w tym inwentaryzacji i programów zwalczania.

Swoją wiedzą dzieli się m.in. za pośrednictwem szkoleń, a także serwisu: http://barszcz.edu.pl i fanpage’u: Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Olbrzymi w Polsce. Stale współpracuje z ośrodkami naukowymi, fundacjami i stowarzyszeniami związanymi z inwazyjnymi gatunkami obcymi, a także z właścicielami i zarządcami terenów objętych inwazją kaukaskich barszczy.

Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807